FAQs

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

 • Τι είναι το ΔΔΤ;

  ΔΔΤ – Πρόκειται για το ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προμήθειας των αναγκαίων συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» που δημιουργείται με σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Το ΔΔΤ θεσμοθετείται από το Ν. 3979/2011 (Κεφ. Θ’ , Άρθρα 38-40, καθώς και την ΚΥΑ 10/2012/2280/25-01-2012).

 • Τι είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ;

  ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Πρόκειται για δίκτυο τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ένα δίκτυο πρόσβασης και ένα δίκτυο κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών – Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη – τηλεεκπαίδευση).

  Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ σχεδιάστηκε αρχικά το 2006 για την κάλυψη 4.500 περίπου Δημόσιων φορέων (σημεία παρουσίας / κτήρια). Σήμερα λειτουργεί στα κτήρια αυτά ως δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι».

  Στην παρούσα φάση υλοποιείται η μετεξέλιξη του παραπάνω δικτύου, το οποίο είναι γνωστό ως δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Το δίκτυο αυτό θα αποτελέσει το μηχανισμό εφαρμογής του παραπάνω θεσμικού πλαισίου περί ΔΔΤ, αφού – βάσει σχεδιασμού του – θα παρέχει ομοιόμορφες τηλεπικοινωνιακές και συναφείς υπηρεσίες σε κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σε κόστος χαμηλότερο του σημερινού, αξιοποιώντας την άθροιση της ζήτησης και τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται μέσω αυτής.

 • Ποιος είναι ο ρόλος της ΚτΠ ΜΑΕ στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;

  Βάσει της προαναφερθείσας ΚΥΑ που διέπει το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΤ και σε συνδυασμό με την Προγραμματική Συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της ΚτΠ ΜΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

  (Κύριος του Έργου), η ΚτΠ ΜΑΕ έχει την ευθύνη υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων καθώς και την επιχειρησιακή ευθύνη λειτουργίας του δικτύου.

 • Πώς γνωρίζω αν ο φορέας μου δύναται να ενταχθεί στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;
  Βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Εξαιρέσεις είναι δυνατές για δίκτυα εθνικής ασφάλειας. Επομένως, κάθε φορέας θα πρέπει αρχικά να επιβεβαιώσει ότι ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, προτού δηλώσει τη συμμετοχή του στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

 • Πώς μπορώ να βρω το Νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει το φορέα μου να μπει στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;
  Σύμφωνα με το Νόμο 3979/2011 άρθρο 39, όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εντάσσονται στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα.
  Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής φύσεως για λόγους απορρήτου (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του Νόμου 3979/2011. Το Νομοθετικό πλαίσιο παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Έργου

 • Ποια είναι η διαδικασία για την ένταξη του φορέα μου στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;

  Βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Επομένως, δε χρειάζεται κάποια αίτηση από πλευράς του φορέα για την ένταξη του στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Απαιτείται όμως η δήλωση των αναγκών του στο Μητρώο Φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ της ΚτΠ ΜΑΕ. Ο φορέας θα ενταχθεί απρόσκοπτα στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ εφόσον έχει δηλώσει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του στο Μητρώο της ΚτΠ ΜΑΕ.  Μητρώο Φορέων. Για πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ επικοινωνείτε με την αρμόδια διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ στη διεύθυνση https://www.ktpae.gr/erga/syzefxis2 , email :

 • Τι συμβαίνει αν καθυστερήσω να δηλώσω στην ΚτΠ ΜΑΕ τα στοιχεία του φορέα μου για να ενταχθεί στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;

   

  Οι φορείς θα ενταχθούν στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ εφόσον έχουν δηλώσει τις ανάγκες τους στο Μητρώο της ΚτΠ ΜΑΕ. Η δε ένταξη αυτών στο δίκτυο θα γίνεται σταδιακά βάσει των εκτελεστικών που θα υλοποιηθούν για τις Συμφωνίες Πλαίσιο. Επομένως, όσο πιο γρήγορα ένας φορέας δηλώσει τις ανάγκες του στην εφαρμογή του ερωτηματολογίου, τόσο πιο γρήγορα θα ενταχθεί στο δίκτυο και θα ξεκινήσουν να παράσχονται σε αυτόν οι σχετικές υπηρεσίες.

 • Υπάρχει κόστος για τις υπηρεσίες ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;

   

  Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», δεν υπάρχει κάποιο κόστος για το Φορέα, καθώς το κόστος αναλαμβάνεται από την ΚτΠ ΜΑΕ, μέσω των συμβάσεων του Έργου. Ωστόσο, οποιαδήποτε χρήση υπηρεσίας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», δεν
  καλύπτεται από το έργο, αλλά θα πρέπει να πληρωθεί στον πάροχο επιπροσθέτως της αμοιβής που λαμβάνει από τη σύμβαση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Η επιπρόσθετη αυτή χρέωση δύναται να βαρύνει τον αντίστοιχο φορέα. Για παράδειγμα, στην υπηρεσία τηλεφωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η κλήση σε ολιγοψήφιους αριθμούς καλύπτεται ως ένα χρονικό όριο ανά μήνα. Σε περίπτωση λοιπόν που η πραγματική χρήση σε κάποιο φορέα υπερβαίνει το όριο αυτό, το κόστος που αντιστοιχεί στην υπέρβαση αυτή, θα βαρύνει τον
  αντίστοιχο φορέα.

 • Εφόσον ενταχθώ στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, τι ποιότητας υπηρεσίες θα λάβω;

   

  Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος κάθε φορέα και τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ενημερωτική Παρουσίαση που υπάρχει στην ενότητα Υπηρεσίες της ιστοσελίδας του έργου

 • Πώς αιτούμαι την ένταξη του φορέα μου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;
  Βάσει του θεσμικού πλαισίου (Ν. 3979/2011) που διέπει το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Επομένως, δε χρειάζεται κάποια αίτηση από πλευράς του φορέα για την ένταξη του στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Απαιτείται όμως η δήλωση των αναγκών του στο online ερωτηματολόγιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε). Ο φορέας θα ενταχθεί απρόσκοπτα στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ εφόσον έχει δηλώσει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του στο ερωτηματολόγιο της ΚτΠ Μ.Α.Ε (Μητρώο Φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

 • Με ποιο τρόπο συνδέομαι στο Μητρώο Φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;
  Για να εισέλθετε στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μητρώου Φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://syzefxis2.ktpae.gr/registry και να εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που σας έχουν χορηγηθεί από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη λογαριασμό στο σύστημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή, εναλλακτικά, να κάνετε κλικ στο  εικονίδιο «Αίτημα Πρόσβασης» στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Μητρώου  (https://syzefxis2.ktpae.gr/registry).  Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα και υποβάλετε το σχετικό αίτημα. Στο email που έχετε δηλώσει θα λάβετε τα στοιχεία πρόσβασης στην εφαρμογή.

 • Έχουν αλλάξει οι ανάγκες του φορέα μου σε σχέση με τις αρχικές που δήλωσα στο μητρώο, πως μπορώ να ενημερώσω για τις νέες ανάγκες μου;
  Τυχόν αλλαγές σε ήδη υποβληθέντα και οριστικοποιημένα στοιχεία ενός Φορέα (λόγω επικαιροποίησης αναγκών, διόρθωσης στοιχείων κ.λ.π.) θα πρέπει να αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση .
  Σημειώνεται ότι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε φορέα καθώς και οι επιπλέον ανάγκες του συγκεντρώνονται από τον Ανάδοχο με τη βοήθεια του Υπευθύνου του φορέα κατά τη διάρκεια της αυτοψίας (site survey). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή/συναίνεση του Υπευθύνου του φορέα για να επακολουθήσει η μελέτη εφαρμογής και η υλοποίηση. Μετά το πέρας της διαδικασίας της αυτοψίας η καταγραφή οριστικοποιείται και δεν μπορεί να αλλάξει.

 • Ποιος είναι ο κωδικός φορέα μου και πως τον εντοπίζω;
  Ο κωδικός ενός φορέα (κτιρίου) έχει τη μορφή S-XXX-XXXXX (π.χ. S-MAG-23041) και εμφανίζεται στο πεδίο 2.1 Κωδ. Κτιρίου της καρτέλας 2. Δηλωμένοι Φορείς στην εφαρμογή του Μητρώου Φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
 • Ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δικτύου που μπορώ να έχω στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  (τηλεφωνία, συσκευές, ταχύτητα δικτύου κλπ);

  Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος κάθε φορέα και τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στα Τεύχη Προκηρύξεων των αντίστοιχων υποέργων  τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έργου (https://www.ktpae.gr/erga/syzefxis2/) που διατηρεί και επικαιροποιεί η ΚτΠ Μ.Α.Ε. Συνοπτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες

  Υπηρεσία Πρόσβασης

   

  Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς αφορά στη διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του εκάστοτε Αναδόχου και της διασύνδεσής του στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με το SIX. Οι φορείς χωρίζονται σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους σε πρόσβαση. Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται, ανά προφίλ Φορέα, οι προσφερόμενες ταχύτητες πρόσβασης από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

  ΤΥΠΟΣ

  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

  ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Mbps)

  ΧΡΗΣΤΕΣ

  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

  DSL

  24/1-30/3-50/5

  1-20

  ΜΙΚΡΟΣ

  10/10

  21-100

  ΜΕΣΑΙΟΣ

  100/100

  101-750

  ΜΕΓΑΛΟΣ

  1000/1000

  >750

   

  Υπηρεσία Σταθερής Τηλεφωνίας

  Η υπηρεσία τηλεφωνίας VoIP στους Φορείς των Νησίδων 1-8 αφορά στην παροχή δυνατότητας υπηρεσιών on-net και off-net τηλεφωνίας προς όλους τους δυνατούς προορισμούς για όλους τους φορείς των Νησίδων 1-8 μέσω του δικτύου πρόσβασης κάθε φορέα. Οι φορείς χωρίζονται και πάλι σε τέσσερα προφίλ (ασύμμετρος, μικρός, μεσαίος, μεγάλος) ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους στην χρήση της τηλεφωνίας. Σημειώνεται ότι το προφίλ πρόσβασης ενός φορέα δεν συμπίπτει πάντα και κατ’ ανάγκη με το προφίλ τηλεφωνίας του. Στον ακόλουθο Πίνακα αναγράφονται τα προσφερόμενα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προπληρωμένα πακέτα τηλεφωνίας.

  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

   

  ΣΤΑΘΕΡΑ/

  ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΖ

  ΑΣΤΙΚΑ/

  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

  ΚΙΝΗΤΑ

  ΕΚΤΟΣ ΣΥΖ

  ΔΙΕΘΝΗ

  ΟΛΙΓΟΨΗΦΙΑ

  DSL

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  >400

  >20

  >5

  ΜΙΚΡΟΣ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  >3.000

  >200

  >50

  ΜΕΣΑΙΟΣ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  >17.000

  >1.000

  >300

  ΜΕΓΑΛΟΣ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

  >21.000

  >3.000

  >1.200

   

  Yπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς

  Aφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (2 συνδέσεις). Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους Μεσαίους φορείς, σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας πρόσβασης με ταχύτητα 50/5 Mbps, δύναται να προσφερθεί μία τέτοια μόνο backup σύνδεση.

  Yπηρεσία συνδέσεων Public Hotspots

  Aφορά στην παροχή ασύμμετρων συνδέσεων σε υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

   

 • Ποιοι δικαιούνται να κάνουν χρήση συνδέσεων κινητών τηλεφώνων;

  Ο κάθε φορέας έχει την αποκλειστική ευθύνη επιλογής των στελεχών του που θα χρησιμοποιήσουν τα κινητά ή τις sim κάρτες με βάση (α) τις επιχειρησιακές ανάγκες του και (β) το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Τα κινητά τηλέφωνα και οι κάρτες sim που θα διατεθούν στο πλαίσιο του έργου χρεώνονται στο φορέα και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, σε περιπτώσεις μεταθέσεων  στελεχών, αποχώρησης από την υπηρεσία, αλλαγής ρόλου κ.λπ. η μέριμνα για την παραλαβή τους και

   

  διάθεσή τους σε νέα στελέχη ή επιστροφή τους στην ΚτΠ ΜΑΕ, είναι αποκλειστικά ευθύνη του φορέα.

 • Θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα από το ¨ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ;

  Οι συνδέσεις κινητών τηλεφώνων ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα εξυπηρετήσουν αυτό τον
  σκοπό.

 • Το επιπλέον κόστος υπέρβασης της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας πως θα πληρώνεται;

   

  Για τον χειρισμό τυχόν υπέρβασης χρόνου ομιλίας και data θα υπάρξει ειδική ενημέρωση. Τονίζεται πάντως ότι εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα γιατί ο χρόνος ομιλίας και τα data είναι απεριόριστα.

 • Πόσα είναι τα δωρεάν λεπτά χρόνου ομιλίας εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;

  Δείτε σχετικά την ενότητα Ασύρματη Τηλεφωνία

   

 • Είναι υποχρεωτική η χρήση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για όλες τις γραμμές υπηρεσιακών κινητών ;

  Ναι. Λαμβάνοντας υπόψιν το σκοπό του έργου για αντικατάσταση των υφιστάμενων συνδέσεων κινητής ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου, η χρήση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα εξυπηρετεί όλες τις γραμμές υπηρεσιακών κινητών. Ωστόσο για ειδικές περιπτώσεις θα
  πρέπει να επικοινωνείτε με την ΚΤΠ ΜΑΕ. Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται όσες περιπτώσεις εξαιρούνται από τη χρήση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ βάσει της κείμενης νομοθεσίας (πχ δίκτυα εθνικής ασφάλειας).

 • Ο Τεχνικός ή Επιχειρησιακός Υπεύθυνος το κινητό που δικαιούται θα συνυπολογιστεί στο πλήθος των κινητών που τους επιτρέπει το Νομικό τους πλαίσιο;

  Ναι. Η καταγραφή των αναγκών καλύπτει το συνολικό αριθμό συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.

 • Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης στα κινητά εφαρμογές για κλήσεις μέσω internet τύπου viber.

  Στόχος είναι να παρέχεται, ωστόσο τέτοια θέματα θα εξειδικευθούν περαιτέρω όταν θα διαμορφωθεί η πολιτική ορθής χρήσης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και κατ’ επέκταση και της χρήσης των κινητών
  συνδέσεων αυτού.

 • Τι όριο έχουν οι data sim cards που θα παραδοθούν στα πλαίσια του Σύζευξις ΙΙ ;

  Βάσει των προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΞΙΣ ΙΙ, η κίνηση / ανταλλαγή δεδομένων εντός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα είναι απεριόριστη. Αντίστοιχα, για χρήση εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, θα περιορίζεται στα 500ΜΒ/μήνα

 • Είναι δυνατή/επιτρεπτή η υπέρβαση του ορίου των data sim cards;

  Παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ορίου με προνομιακές τιμές. Το κόστος αυτό δεν  συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό Προϋπολογισμό του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Για τις λεπτομέρειες διαχείρισης των εν λόγω χρεώσεων θα σταλεί ειδική ενημέρωση.

 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις data sim cards για έλεγχο στόλου
  μηχανημάτων έργου ;

  Προβλέπεται η χρήση σε εφαρμογές όπως Fleet Management, Asset Tracking, Σύστημα Elenxis, κοκ, για ανάγκες πάντα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο κάθε φορέας όμως οφείλει να ελέγξει τα τεχνικά ζητήματα.

 • Υπάρχει σχετικό θεσμικό/νομικό πλαίσιο για την προμήθεια data sim;

  Η ΚτΠ ΜΑΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο κάθε φορέα. Αυτό αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε φορέα.
 • Με ποιο τρόπο θα είναι διαθέσιμο το πλήθος των SMS; Θα είναι διαθέσιμο μέσα από το email όπως ήταν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ή μέσω των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αν ζητηθούν;

  Για την μαζική αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία SMS Gateway του Αναδόχου. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία SMS Gateway , οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της εφαρμογής από τον Φορέα, θα χρησιμοποιούν http/https web client interface, συμβατό με τα προγράμματα
  πλοήγησης (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Chrome, Safari κτλ) και με το οποίο θα έχει πρόσβαση μέσα από firewall του Αναδόχου, στους Frontend Servers της SDP πλατφόρμας.

  Κατά την αποστολή των μηνυμάτων SMS, μέσω της διασύνδεσης Mobile Message Gateway (MGW), η πλατφόρμα SDP θα τα προωθεί προς όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, υποστηρίζοντας παράλληλες μαζικές αποστολές με τουλάχιστον 250 SMS το δευτερόλεπτο.