Υποστηρικτικά Έργα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Υποστηρικτικά έργα για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το αντικείμενο του Υποέργου 1 αφορά:

Α) Αναβάθμιση χωρητικότητας μεταξύ SIX1 – SIX2 από τα 20 στα 100 Gb/s

Β) Διασύνδεση ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με ΕΔΥΤΕ στα 10 Gb/s

Γ) Αναβάθμιση χωρητικότητας ΣΥΖ ΙΙ – ΓΓΠΣΔΔ στα 10Gb/s

Δ) Αναβάθμιση χωρητικότητας ΣΥΖ ΙΙ – G-Cloud στα 10Gb/s

Ε) Βελτιστοποιήσεις διαχείρισης κίνησης

ΣΤ) Ένταξη τηλεμετρητικών και ελεγκτικών διατάξεων

Ζ) Διαδικασίες μετάπτωσης από την τηλεομοιοτυπία

Η) Αναβάθμιση του internet feed κατά 10Gb/s

Είναι αναμενόμενο ότι η αρχική (το 2013-14) πρόβλεψη των ταχυτήτων των διασυνδέσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Internet feed, peerings, SIX I με SIX 2), που είχαν  προβλεφθεί στη Σύμβαση του Υποέργου SIX-DC είναι εντελώς ανεπαρκείς και θα κορεστούν πολύ σύντομα και θα χρειαστούν υπηρεσίες μεγαλύτερης χωρητικότητας, καθώς περισσότεροι φορείς εντάσσονται στο ΣΥΖΙΙ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.515.520,00 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 2 αφορά:

Α) Υπηρεσίες σύνδεσης/αποσύνδεσης/μετεγκατάστασης/ συγχώνευσης φορέων

Β) Αναβάθμιση Φορέων σε ταχύτητες 100/10Mbps και 200/20Mbps

Στο πλαίσιο της δυναμικής λειτουργίας του Δημοσίου και με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία από το ΣΥΖ Ι, θα υπάρξει ανάγκη για διαχείριση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των φορέων. Επιπλέον, η παροχή αναβαθμισμένων ταχυτήτων όπως 100/10Mbps και 200/20 Mbps δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό έργο (γιατί τότε δεν υπήρχαν), δεν περιλαμβάνονταν στο Π/Υ του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και πλέον καλύπτονται με αυτή την ενέργεια.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.171.639,20 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 3 αφορά:

Α) τη συλλογή στοιχείων νέων φορέων ή επιπλέον στοιχείων ανά φορέα

Β) την επεξεργασία / ταξινόμηση / εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο Μητρώο Φορέων 

Γ) Την συντήρηση του υφιστάμενου μητρώου που προέκυψε από την υλοποίηση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα

Δ) Την αξιοποίηση δεδομένων και λοιπών μητρώων που υπάρχουν για υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης που θα ενταχθούν στο μέλλον στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, για την προετοιμασία ένταξης αυτών

Ε) Την επικοινωνία, όπου χρειάζεται, με φορείς και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης για την επεξεργασία / επικαιροποίηση των δεδομένων τους που αφορούν το μητρώο Φορέων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 897.760,00 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 4 αφορά :

Α) την οργάνωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και χρονικά κατανεμημένου προγράμματος επικοινωνίας για την προβολή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και των ωφελειών του.

Β) Επίσης περιλαμβάνει αφενός δράσεις εμπέδωσης και εξοικείωσης των δημόσιων φορέων µε το αναμορφωμένο δίκτυο του δημόσιου τομέα και αφετέρου δράσεις δικτύωσης των φορέων του δημοσίου για παροχή καλύτερων υπηρεσιών με τρόπο αποδοτικότερο.

Προς φορείς δημόσιας διοίκησης (κάθετες δράσεις):

 • Διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Προβολή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μέσω τρίτων συνεδρίων και εκδηλώσεων με πανελλαδική εμβέλεια και ενισχυμένη συμμετοχή του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Παραγωγή και διανομή διαφημιστικού/ενημερωτικού/προωθητικού υλικού (π.χ. αφίσες, φυλλάδια, USB sticks, CD/DVD, κ.ά.)
 • Οργάνωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης (info-desk)
 • Παραγωγή βίντεο, φωτογραφιών, slides
 • Δημιουργία δομής δεδομένων επαφών φορέων  και αξιοποίησης της για τη μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email campaigns)
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα αφορά τις ημερίδες ενημέρωσης
 • Δημιουργία στοχευμένης ιστοσελίδας για τις ανάγκες προώθηση – επικοινωνίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
 • Σχεδιασμός και Διενέργεια Ψηφιακών Εκστρατειών Ενημέρωσης (Digital Campaigns)

Προς φορείς δημόσιας διοίκησης και πολίτες (οριζόντιες δράσεις):

 • Δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ
 • Αναρτήσεις ηλεκτρονικών διαφημιστικών καταχωρίσεων (banners) σε ιστοσελίδες που παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
 • Δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, άρθρα
 • Αξιοποίηση των καταλλήλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 254.621,60 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 5 αφορά:

Α) την «από-άκρη-σε-άκρη» διαμόρφωση και εφαρμογή μιας πολιτικής ασφάλειας για το υπό υλοποίηση  δίκτυο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Β) τον συνεχή έλεγχο της ασφάλειας του συνόλου των υποδομών και γενικά όλων των στοιχείων του δικτύου αυτού,

Γ) την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στη διαχείριση και στον έλεγχο της ασφάλειας του παραπάνω δικτύου καθώς και

Δ) τη διάθεση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα προσφερθεί ως υπηρεσία στην Αναθέτουσα Αρχή και μέσω αυτού θα καταστούν δυνατά η διαχείριση και ο έλεγχος της ασφάλειας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.602.700,00 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 6 αφορά:

Α) παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΚτΠ ΑΕ στα αντικείμενα δομημένης καλωδίωσης του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Β) καταγραφή και τήρηση αρχείων μετρήσεων, πιστοποιήσεων και πληροφοριών που θα επιτρέψουν στην ΚτΠ ΑΕ και τους φορείς να έχουν πλήρη γνώση των καλωδιακών υποδομών και της κατάστασης ως ένα εργαλείο λήψης μελλοντικών αποφάσεων και εξοικονόμησης πόρων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 257.920,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου 7 αποτελεί η χρήση ενός εργαλείου (τύπου CRM εξειδικευμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ), μέσω του οποίου θα υποστηριχθεί και θα παρακολουθηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η διαδικασία rollout του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο υποενότητες:

Α) η βέλτιστη συλλογή δεδομένων από τα συνεργεία πεδίου των αναδόχων και η ενημέρωση του CRM, σε όλα τα απαραίτητα στάδια της διαδικασίας rollout, από το site survey μέχρι την τελική εγκατάσταση και power up του εξοπλισμού.  Στην ίδια ενότητα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα live testing του εξοπλισμού και της εγκατάστασης με κεντρικό αποθετήριο ευρημάτων (για διευκόλυνση της διαδικασίας παραλαβής).

Β) Η οριζόντια υποστήριξη και παρακολούθηση της διαδικασίας rollout του Σύζευξις ΙΙ μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και αποθετηρίου δεδομένων. Διαχείριση και επικαιροποίηση των απαραίτητων μητρώων, παρακολούθηση των διακριτών ροών εργασίας ανά κτήριο/φορέα, παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, υποβοήθηση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων και διοικητική πληροφόρηση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 703.830,20 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 8 αφορά:

Α) προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών UPS σε όλους τους Μικρούς – Μεσαίους – Μεγάλους Φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και σε επιλεγμένους Ασύμμετρους Φορείς, για την προστασία του εξοπλισμού Πρόσβασης / ασφάλειας και τηλεφωνίας.

Β) προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών UPS σε επιλεγμένους Φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, για την προστασία του εξοπλισμού του στούντιο τηλεδιάσκεψης.

Γ) προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών UPS σε επιλεγμένους Φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, για την προστασία του εξοπλισμού του στούντιο τηλεπαρουσίας.

Δ) Υπηρεσίες συντήρησης των υποδομών αυτών κατά τη λειτουργία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.330.749,12 €

Το αντικείμενο του Υποέργου 9 αφορά στη σχεδίαση της μετεξέλιξης του ΔΔΤ και συγκεκριμένα σε:

Α) υπηρεσίες αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης του Δικτύου Δημόσιου Τομέα

Β) Υπηρεσίες σχεδιασμού νέων υπηρεσιών

Γ) Υπηρεσίες σχεδιασμού των νέων υποδομών

Σημειώνεται ότι σημαντικό τμήμα του έργου θα είναι η αποτύπωση της αρχιτεκτονικής του νέου δικτύου καθώς και το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας του ΔΔΤ.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.236,00 €

Το αντικείμενο του παρόντος υποέργου αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης / ασφάλειας που θα εγκατασταθούν στους φορείς του ΠΣΔ. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω της προμήθειας μιας συσκευής πρόσβασης – ασφάλειας, από την οποία το ΠΣΔ θα είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μόνο του τις υπηρεσίες που παρέχει (και για τις οποίες είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας) στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη διαστασιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί από την ΚτΠ ΑΕ, οι συνολικοί φορείς του ΠΣΔ ανέρχονται σε 13.762, από τους οποίους 1 είναι κατηγορίας μεσαίος, 4 μικρής και οι υπόλοιποι ασύμμετροι.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.136.834,80 €