Τηλεφωνία

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.


ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙΜΙΚΡΟΙΜΕΣΑΙΟΙΜΕΓΑΛΟΙΣΥΝΟΛΟ
ΝΗΣΙΔΑ 15.624816230946.764
ΝΗΣΙΔΑ 23.0755183153.629
ΝΗΣΙΔΑ 33.1294685183.656
ΝΗΣΙΔΑ 43.2275174333.790
ΝΗΣΙΔΑ 53.5704454954.069
ΝΗΣΙΔΑ 63.3324194963.806
ΝΗΣΙΔΑ 73.44049857124.007
ΝΗΣΙΔΑ 83.4735454664.070
ΣΥΝΟΛΟ28.8704.22655613933.791
Πίνακας: Κατανομή τηλεφωνίας Φορέων ανά Νησίδα

Το ΔΔΤ – Σύζευξις ΙΙ παρέχει στους Φορείς της κάθε Νησίδας υπηρεσία τηλεφωνίας που  δίνει σε κάθε χρήστη του δικτύου τη δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης:

 1. Εσωτερικής μεταξύ των φορέων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (συμπεριλαμβανομένων και των κινητών τηλεφώνων που θα μοιραστούν προς χρήση από το αντίστοιχο Έργο), χωρίς χρέωση (on-net τηλεφωνία).
 2. Εξωτερικής προς εθνικούς προορισμούς (Αστικούς και Υπεραστικούς), χωρίς χρέωση 
 3. Κινητούς, διεθνείς και ολιγοψήφιους προορισμούς, που οι χρεώσεις τους αθροίζονται μηνιαία μέχρι του συνολικού πακέτου χρόνου ομιλίας ανά Εκτελεστική σύμβαση, και με προνομιακή τιμολογιακή πολιτική σε περίπτωση υπέρβασης του πακέτου αυτού.

Τα b και c αποτελούν την υποχρέωση του αναδόχου όσο αφορά στην εξωτερική τηλεφωνία (off-net).

Η προσφερόμενη υπηρεσία θα επιτρέπει κατ’ ελάχιστο την επικοινωνία φωνής Το τηλεφωνικό δίκτυο παρέχει ένα σύνολο από βασικές ψηφιακές υπηρεσίες τηλεφωνίας οι οποίες παρέχονται διαφανώς σε όλους τους χρήστες τηλεφωνίας εντός της Νησίδας και κατά τρόπο ενιαίο σε όλους του χρήστες του έργου. 

Για την παροχή της υπηρεσίας Τηλεφωνίας χρησιμοποιείται  είτε εξοπλισμός που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί ή εξοπλισμός τηλεφωνίας που εγκατασταθίσταται  στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – «Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Ασφάλειας».

 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας τηλεφωνίας 
 1. Υπηρεσία Υποστήριξης Τηλεφωνίας 

Παρέχεται υπηρεσίες υποστήριξης (Help Desk) για διεκπεραίωση αιτημάτων, παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε θέματα που αφορούν την τηλεφωνία.

 1. Σύστημα IMS 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ διαθέτει  κατάλληλη υποδομή IMS, η οποία χρησιμοποιείται για την απρόσκοπτη διακίνηση δεδομένων φωνής της Νησίδας σε όλο το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και εκτός αυτού. Η ανταλλαγή δεδομένων φωνής μεταξύ των νησίδων εξυπηρετείται μέσω της διασύνδεσης του συστήματος IMS κάθε αναδόχου με το Κεντρικό σύστημα IMS του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που βρίσκεται εγκατεστημένο στους χώρους του SIX. Το συγκεκριμένο σύστημα συνδέεται στο κεντρικό σύστημα και μέσω αυτού διακινείται τόσο η σηματοδοσία και τα δεδομένα της τηλεφωνίας της Νησίδας προς τις υπόλοιπες Νησίδες (επίγειες και ασύρματες). 

 1. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι κλήσεις μεταξύ των φορέων του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (on-net τηλεφωνική κίνηση)  πραγματοποιούνται δωρεάν. Ως φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ νοούνται και τα τηλέφωνα κινητής τηλεφωνίας, που παρέχονται σε χρήστες της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο του Έργου 2 των  «Υπηρεσιών Ασύρματης Νησίδας». Επίσης δωρεάν είναι οι κλήσεις προς προορισμούς της Εθνικής Τηλεφωνίας (Αστικά και υπεραστικά). 

Ειδικά για τις κλήσεις προς κινητά, διεθνείς και ολιγοψήφιους προορισμούς οι Ανάδοχοι προσφέρουν πακέτα χρόνου ομιλίας (ανά μήνα ανά κατηγορία Φορέα).

 1. Υπερχείλιση ανά Φορέα

Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιας από τις τρεις κατηγορίες off-net κίνησης σε κάποιο φορέα, υπάρχει η δυνατότητα υπέρβασης με «κατανάλωση» χρόνου από τα μηνιαία  διαθέσιμα λεπτά της αντίστοιχης κατηγορίας off-net της εκτελεστικής σύμβασης . Στην περίπτωση της κατανάλωσης των μηνιαίων διαθέσιμων λεπτών ξεκινάει η χρέωση.

 1. Υπερχείλιση ανά Εκτελεστική σύμβαση

Σε περίπτωση υπερχείλισης της χρήσης κάποιας εκ των τριών κατηγοριών της off-net τηλεφωνίας σε επίπεδο εκτελεστικής σύμβασης (συνολική χρήση από τους φορείς μεγαλύτερη από το μηνιαίο συνολικό χρόνο ομιλίας που προσφέρεται από τους Αναδόχους), οι χρεώσεις του επιπλέον χρόνου ομιλίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνονται βάσει των στοιχείων χρέωσης ανά δευτερόλεπτο ανά προορισμό κλήσης (κινητά, διεθνή σταθερά, και ολιγοψήφια). 

Η ζώνη των κλήσεων προς διεθνείς σταθερούς προορισμούς αφορά στις εξής χώρες:  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αλάσκα, Αλβανία, Αυστραλία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Νορβηγία.

Ο υπολογισμός του όγκου κίνησης για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες κλήσεων πραγματοποιείται με βήμα χρέωσης (με ευνοϊκότερο τιμολόγιο) ανά δευτερόλεπτο χωρίς ελάχιστο χρόνο χρέωσης ανά κλήση.

 1. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ/  ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΖΑΣΤΙΚΑ/ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΖΔΙΕΘΝΗΟΛΙΓΟΨΗΦΙΑ
DSLΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ>400>20>5
ΜΙΚΡΟΣΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ>3.000>200>50
ΜΕΣΑΙΟΣΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ>17.000>1.000>300
ΜΕΓΑΛΟΣΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ>21.000>3.000>1.200
 1. Κόστος για τις υπηρεσίες ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», δεν υπάρχει κάποιο κόστος για το Φορέα, καθώς το κόστος αναλαμβάνεται από την ΚτΠ ΜΑΕ, μέσω των συμβάσεων του Έργου. Ωστόσο, οποιαδήποτε χρήση υπηρεσίας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», δεν καλύπτεται από το έργο, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί από τον Φορέα ανεξάρτητα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

 1. Τύποι Φορέων – Προφίλ χρηστών
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΤΑΧΥΤΗΤΑ (Mbps)ΧΡΗΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ24/1-30/3-50/51-20
ΜΙΚΡΟΣ10/1021-100
ΜΕΣΑΙΟΣ100/100101-400
ΜΕΓΑΛΟΣ1000/1000401-1200
 1. Τυπικά προφίλ χρηστών τηλεφωνίας 

Στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προβλέπονται τα ακόλουθα προφίλ τηλεφωνίας:

 • Κοινό: περιορισμένο προφίλ χρηστών μόνο με δυνατότητα εσωτερικών κλήσεων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, για κοινούς χώρους, δωμάτια συσκέψεων κτλ.
 • Βασικό: σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η πλειονότητα των χρηστών. Έχει δυνατότητα διάσκεψης.
 • Τηλεφωνητής: ίδιο με το Βασικό αλλά με επιπλέον δυνατότητα τηλεφωνητή.
 • Διευρυμένο: πλέον των βασικών δικαιωμάτων κλήσεων και του τηλεφωνητή, παρέχεται η δυνατότητα κλήσης σε κινητά, βιντεοκλήσης και τηλεδιάσκεψης
 • Γραμματεία: προστίθεται η δυνατότητα κλήσης σε διεθνείς αριθμούς
 • Διευθυντή: προστίθεται η δυνατότητα κλήσης σε υπηρεσία καταλόγου και σε μη γεωγραφικούς αριθμούς κτλ.
 1. Τύποι εξοπλισμού

(Αναλυτική περιγραφή είδος εξοπλισμού, δυνατότητες εξοπλισμού)

Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού τηλεφωνίας ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τηλεφωνίας των φορέων. Ο εξοπλισμός – ανά κατηγορία φορέα – περιλαμβάνει IP τηλεφωνικές συσκευές, δρομολογητές φωνής και Τηλεφωνικά Κέντρα (μόνο στους ΜΜΜ φορείς). 

 • Στους – κατά τηλεφωνία – Ασύμμετρους Φορείς, γίνεται προμήθεια και εγκατάσταση εντός φορέα μόνο τηλεφωνικών συσκευών IP τηλεφωνίας (IP Phones).
  • Οι συσκευές αυτές εξυπηρετούνται από την κεντρική υποδομή IP Centrex.
  • Με την μεταγωγή ενός Ασύμμετρου φορέα στη νέα κατάσταση, λειτουργικές θα είναι μόνο οι συγκεκριμένες IP τηλεφωνικές συσκευές.
 • Στους – κατά τηλεφωνία – ΜΜΜ φορείς κατά το Site Survey θα αποσαφηνίζεται η διατήρηση και χρήση του (πιθανού) υφιστάμενου Τηλεφωνικού Κέντρου ή η εγκατάσταση νέου.
  • Στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου κέντρου, τοποθετείται επιπλέον υποδομή (Voice Gateway -> SIP Διασύνδεση ΤΚ με Πάροχο) και είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων τηλεφωνικών συσκευών.
  • Στην περίπτωση εγκατάστασης νέου τηλεφωνικού κέντρου, λειτουργικές θα είναι οι νέες IP τηλεφωνικές συσκευές που θα έχουν εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο.
 • Εγγύηση – Συντήρηση νέου εξοπλισμού 

Ο νέος εξοπλισμός καλύπτεται από εγγύηση κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας του Έργου. Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στην σύμβαση και οι Φορείς δεν επιβαρύνονται σχετικά.