Πρόσβαση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Πιο συγκεκριμένα,

 1. Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης σε Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στις Νησίδες 1-8 αφορά στην διάθεση υπηρεσίας δικτύου πρόσβασης στους Φορείς μέσω του δικτύου Διανομής του Αναδόχου και διαμέσου της διασύνδεσης της Νησίδας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μέσω του SIX. Η αναλυτική κατανομή του πλήθους των Φορέων στις Νησίδες 1-8 σε κατηγορία (προφίλ) πρόσβασης περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙΜΙΚΡΟΙΜΕΣΑΙΟΙΜΕΓΑΛΟΙΜΕΣΑΙΟΙ ΜΑΝΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΝΣΥΝΟΛΟ
ΝΗΣΙΔΑ 14.3632.07723083006.753
ΝΗΣΙΔΑ 22.2038528056123.626
ΝΗΣΙΔΑ 32.23176918163013.650
ΝΗΣΙΔΑ 42.39580212057803.787
ΝΗΣΙΔΑ 52.70575219058824.066
ΝΗΣΙΔΑ 62.47569810061723.802
ΝΗΣΙΔΑ 72.5941.08240727904.002
ΝΗΣΙΔΑ 82.47381718075634.067
ΣΥΝΟΛΟ21.4397.849355914.0091033.753

Πίνακας: Κατανομή πρόσβασης Φορέων ανά Νησίδα

Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

 • H παροχή υπηρεσίας Διανομής, η οποία αφορά στη διασύνδεση των Φορέων των Νησίδων 1-8 και την συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs).
 • Η υπηρεσία διασύνδεσης των Νησίδων 1-8 με τους κεντρικούς κόμβους SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αφορά στη διασύνδεση του δικτύου διανομής των Νησίδων με τους  κεντρικούς κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – SIX. Μέσα από την διασύνδεση αυτή θα εξασφαλίζεται η επικοινωνία των φορέων της νησίδας με τις υπόλοιπες νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το Internet αλλά και τις κεντρικά παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Σημείωση: Η διαφορά στο συνολικό πλήθος φορέων στους Πίνακες Τηλεφωνίας και Πρόσβασης  υφίσταται λόγω του γεγονότος ότι τα Πανεπιστήμια της χώρας θα συμμετάσχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, λαμβάνοντας μόνο υπηρεσίες τηλεφωνίας. Για την υπηρεσία πρόσβασης τους θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη σημερινή τους υφιστάμενη κατάσταση.

Στο πλαίσιο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι Ανάδοχοι χρησιμοποιούν είτε εξοπλισμό που υπάρχει στους Φορείς και δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί ή εξοπλισμό τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί στους Φορείς από το Έργο 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ,ώστε η υπηρεσία να είναι λειτουργική για όλες τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας ανά Φορέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ποιότητας Η υπηρεσία backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς, αφορά στην παροχή xDSL συνδέσεων σε όλους τους Μικρούς Φορείς (1 σύνδεση) και σε όλους τους Μεσαίους Φορείς (μέχρι 2 συνδέσεις ) της κάθε Νησίδας.

Η υπηρεσία συνδέσεων 375 Public Hotspots αφορά στην παροχή xDSL συνδέσεων σε 375 υφιστάμενα ήδη υλοποιημένα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots).

 1. Απαιτήσεις Υπηρεσίας πρόσβασης
  1. Γενικές απαιτήσεις Υπηρεσίας  Πρόσβασης

Η αρχιτεκτονική του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ακολουθεί αυτήν της προηγούμενης φάσης του δικτύου, δηλαδή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έχοντας ως βασικό αντικείμενο την παροχή, ως υπηρεσία, δικτύου πρόσβασης σε όλους τους φορείς που ανήκουν στις νησίδες 1-8. 

Η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη φάση του έργου είναι πως πλέον σε επίπεδο νησίδας δεν διαχωρίζονται νοητά οι φορείς αναλόγως με την κατηγορία στη οποία ανήκουν έτσι ώστε κάθε κατηγορία να αποτελεί ένα ξεχωριστό VPN. Αντίθετα, το δίκτυο τόσο σε επίπεδο νησίδας όσο και σε επίπεδο Δικτύου (με την διασύνδεση των νησίδων στο Έργο SIX) είναι επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως το δίκτυο πρόσβασης και διανομής δεν εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ οποιωνδήποτε φορέων εντός Δικτύου. Ο οποιοσδήποτε διαχωρισμός μεταξύ φορέων πραγματοποιείται κατ ‘απαίτηση των ίδιων των Φορέων και γίνεται με χρήση κατάλληλων τεχνικών σε επίπεδο των συσκευών του Έργου 3 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ .

Προκειμένου όμως να εξυπηρετηθούν ανάγκες συγκεκριμένων φορέων που έχουν αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας (πχ Σώματα Ασφαλείας), εφαρμόζονται λύσεις έξυπνων VPNs (flex VPN) ώς επιπλέον λειτουργικότητα ασφάλειας για τους συγκεκριμένους φορείς. 

Η αρχιτεκτονική που υλοποιείται στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα.

Σχήμα: Αρχιτεκτονική «Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Οι Ανάδοχοι των Νησίδων προσφέρουν, πάνω από το κύκλωμα πρόσβασης του Φορέα, ως υπηρεσία, τη δυνατότητα επικοινωνίας του φορέα, με χρήση του πρωτοκόλλου IP (IP MPLS δίκτυο) και στις δύο τρέχουσες εκδόσεις του ΙΡv4 και ΙΡv6, με όλους τους υπόλοιπους φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επιτυγχάνεται ποιότητα επικοινωνίας (end to end throughput) ανάλογη των ταχυτήτων πρόσβασης των φορέων που επικοινωνούν. Οι φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ανήκουν σε ένα κλειστό VPN στο οποίο ανήκουν μόνο αυτοί και κανείς άλλος π.χ. πελάτης του Αναδόχου που είναι εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

 1. Υπηρεσία Πρόσβασης Φορέων των Νησίδων 1-8 (εκτός αυτών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου)

Οι Ανάδοχοι διαθέτουν, διαχειρίζονται, συντηρούν και υποστηρίζουν συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου ως υπηρεσία, δίκτυο πρόσβασης για τους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στις Νησίδες 1-8. 

Η παροχή κυκλώματος πρόσβασης κατάλληλης χωρητικότητας διασυνδέει τις εγκαταστάσεις του φορέα με το δίκτυο του αναδόχου και ενσωματώνει την παροχή εκ μέρους του αναδόχου όλου του εξοπλισμού, πχ xDSL modem, Metro Ethernet CPE, που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του κυκλώματος. 

Οι φορείς αυτοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες πρόσβασης (Φορείς ασύμμετρης ταχύτητας πρόσβασης, μικρός, μεσαίος, μεγάλος). Για τους ήδη συνδεδεμένους Φορείς στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση τους στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η οποία και παραμένει ως έχει ή αναβαθμίζεται σε ανώτερη κατηγορία.

 • Για τους νέους Φορείς λαμβάνεται υπόψη ο υφιστάμενος αριθμός χρηστών. Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των νέων Φορέων έχει ως εξής: 
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΤΑΧΥΤΗΤΑ (Mbps)ΧΡΗΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ24/1-30/3-50/51-20
ΜΙΚΡΟΣ10/1021-100
ΜΕΣΑΙΟΣ100/100101-400
ΜΕΓΑΛΟΣ1000/1000401-1200

Στον Πίνακα που ακολουθεί ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε τεχνολογίες και ταχύτητες για όλες τις κατηγορίες πρόσβασης των Φορέων.

Μέγεθος ΦορέαΕλάχιστο απαιτούμενο ονομαστικό εισερχόμενο εύρος ζώνης  (Μbps)Ελάχιστο απαιτούμενο ονομαστικό εξερχόμενο εύρος ζώνης  (Μbps)Χαρακτηριστικά ανεκτικότητας σε δικτυακές βλάβες
Φορέας ασύμμετρης ταχύτητας πρόσβασης241(ενδεικτικά αναφέρεται η τεχνολογία πρόσβασης xDSL, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τους Ανάδοχους)
Μικρός1010
Μεσαίος100100Single Access  – Dual Homed  (μονή όδευση ίνας διασύνδεσης, 2 peerings με διαφορετικούς δρομολογητές του παρόχου)  
Μεσαίος ΜΑΝ – Παροχή κυλώματος μέσω των υποδομών του έργου των ΜΑΝ100100Single Access  – Dual Homed  (μονή όδευση ίνας διασύνδεσης, 2 peerings με διαφορετικούς δρομολογητές του παρόχου)  
Μεγάλος 10001000Dual Access – Dual Homed (διαφορετικές disjoint oδεύσεις ίνας διασύνδεσης που θα καταλήγουν στο ίδιο CPE και 2 peerings με διαφορετικούς δρομολογητές του παρόχου)
Κεντρική Διασύνδεση (Μεγάλος) ΜΑΝ – Παροχή κυλώματος μέσω των υποδομών του έργου των ΜΑΝ10001000Dual Access – Dual Homed (διαφορετικές disjoint oδεύσεις ίνας διασύνδεσης που θα καταλήγουν στο ίδιο CPE και 2 peerings με διαφορετικούς δρομολογητές του παρόχου)

Πίνακας: Χωρητικότητα κυκλώματος πρόσβασης ανά μέγεθος φορέα 

 1. Υπηρεσία πρόσβασης Μικρού φορέα με συμμετρική  σύνδεση Ethernet 10Mbps και μια (1) xDSL Backup σύνδεση

Η πρόσβαση των Μικρών φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ πραγματοποιείται με χρήση συμμετρικού κυκλώματος 10Mbps/10Mbps. Επιθυμητό είναι η τεχνολογία πρόσβασης να είναι Metro Ethernet όπου αυτό είναι εφικτό και η ταχύτητα 10Mbps συμμετρική, ενώ όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα το προσφερόμενο κύκλωμα μπορεί να υλοποιείται με χρήση άλλης τεχνολογίας που να έχει τη δυνατότητα να αποδίδει 10Mbps συμμετρική σύνδεση και διεπαφή Ethernet. 

Στους Μικρούς Φορείς της Νησίδας παρέχεται ένα (1) εφεδρικό κύκλωμα τεχνολογίας xDSL ταχύτητας έως 24Mbps/1Mbps, στο οποίο μεταπίπτει αυτόματα η κίνηση δεδομένων του Φορέα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της βασικής γραμμής. 

 1. Υπηρεσία πρόσβασης Μεσαίου φορέα με σύνδεση Ethernet 100Mbps διπλής όδευσης μονής εισαγωγής (Single Access-Dual Homed) και δύο (2) xDSL Backup συνδέσεων

Για τους φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία η σύνδεση τους με το δίκτυο του αναδόχου γίνεται με κύκλωμα Metro Ethernet, ταχύτητας 100Mbps/100Mbps. Για λόγους εφεδρείας το κύκλωμα αυτό έχει δυο διαδρομές μέσα στο δίκτυο του παρόχου και τερματίζει λογικά σε ξεχωριστό κόμβο με την χρήση δυο διαφορετικών BGP sessions. Η διασύνδεση του κτηρίου του φορέα μπορεί να γίνεται με μονή εισαγωγή (Single Access) με τον πλησιέστερο κόμβο παρουσίας του Αναδόχου.

Στους Μεσαίους Φορείς της Νησίδας παρέχονται δύο (2) εφεδρικά κυκλώματα τεχνολογίας xDSL ταχύτητας έως 24Mbps/1Mbps, στα οποία μεταπίπτει αυτόματα η κίνηση δεδομένων του Φορέα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της βασικής γραμμής. 

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι Μεσαίοι Φορείς που εξυπηρετούνται από τα κυκλώματα του έργου των ΜΑΝ. 

 1. Υπηρεσία πρόσβασης Μεγάλου φορέα με σύνδεση Ethernet 1Gbps διπλής εισαγωγής διπλής όδευσης

Οι φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία συνδέονται με το δίκτυο του αναδόχου με κύκλωμα Metro Ethernet, ταχύτητας 1000Mbps/1000Mbps. Για λόγους εφεδρείας το κύκλωμα αυτό έχει δυο διαδρομές μέσα στο δίκτυο του παρόχου και τερματίζει λογικά σε ξεχωριστό κόμβο με χρήση δυο διαφορετικών BGP sessions και με διπλή εισαγωγή (Dual Access) στον φορέα. 

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι Μεγάλοι Φορείς που εξυπηρετούνται από τα κυκλώματα του έργου των ΜΑΝ. 

 1. Υπηρεσίες πρόσβασης για φορείς της εκπαίδευσης που ανήκουν στις κατηγορίες Μικρός / Μεσαίος / Μεγάλος Φορέας.

Οι φορείς της εκπαίδευσης που καλύπτονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, παρόλο που ανήκουν σε κάποια από τις τέσσερις (4) προαναφερθείσες κατηγορίες, θα λαμβάνουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε σχέση με τους υπόλοιπους φορείς του έργου επειδή ανήκουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας. Για τους φορείς της εκπαίδευσης που θα ανήκουν σε μια νησίδα και δεν θα εξυπηρετούνται από κύκλωμα ασύμμετρης ταχύτητας πρόσβασης προσφέρονται τα εξής. 

 • Προσφέρεται ένα κύκλωμα, ταχύτητας αντίστοιχης του μεγέθους του φορέα, με διεπαφή Ethernet. Το είδος της υπηρεσίας είναι l2  VPN η αλλιώς E-LINE (για έναν φορέα) ή E-LAN (όταν η ίδια υπηρεσία εξυπηρετεί περισσότερους του ενός φορείς). 
 • Το κύκλωμα από την μεριά του φορέα (άκρο Α) είναι τύπου UNI όπως αυτό ορίζεται από το MEF και συνεπώς μπορεί να δέχεται tagged 802.1q πακέτα όσο και untagged (προαιρετικά).
 • Το άλλο άκρο (Β) του κυκλώματος είναι ο πλησιέστερος κόμβος του ΕΔΕΤ/ ΠΣΔ στην νησίδα. Είναι δυνατόν το κύκλωμα να τερματίζεται σε κάποιο άλλο κόμβο του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ στην νησίδα εκτός του πλησιέστερου. Η διεπαφή του άκρου Β είναι επίσης UNI Ethernet (χαλκού ή οπτικό) αναλόγως την περίσταση.  Οι ακριβείς λεπτομέρειες της διασύνδεσης καθορίζονται μεταξύ του αναδόχου και των ΠΣΔ/ΕΔΕΤ
 • Στην περίπτωση που σε μια δεδομένη μητροπολιτική περιοχή υπάρχουν παραπάνω του ενός φορείς της εκπαίδευσης που ανήκουν στις κατηγορίες Μικρός/Μεσαίος/Μεγάλος Φορέας τότε παρέχεται  υπηρεσία τύπου E-LAN προκειμένου να διασυνδεθούν όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή αυτή με τον κόμβου του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ. Οι διεπαφές πρόσβασης στην υπηρεσία παραμένουν τύπου UNI.
 • Το κύκλωμα που συνδέει τις μονάδες της περίπτωσης 4 με τον κόμβο του ΠΣΔ/ΕΔΕΤ έχει ταχύτητα ίση με το άθροισμα των κυκλωμάτων πρόσβασης επί έναν συντελεστή υπερπλήρωσης o οποίος καθορίζεται κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής (και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τη μονάδα αλλά είναι τέτοιος ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας πρόσβασης σύμφωνα με το ζητούμενο SLA).
 • Τα συγκεκριμένα κυκλώματα μπορούν να καταλήγουν στον κοντινότερο περιφερειακό κόμβο ΠΣΔ ο οποίος διαθέτει Gigabit διασύνδεση με το ΕΔΕΤ. 

Σε περίπτωση που απαιτείται κόστος διέλευσης όπου το ΕΔΕΤ μισθώνει χώρο τρίτων, διευκρινίζεται ότι το κόστος αυτό το αναλαμβάνει το ΕΔΕΤ.

 1. Υπηρεσίες Πρόσβασης από Δημόσιες Υποδομές 

Σε περίπτωση που η πρόσβαση ενός φορέα της Νησίδας, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να εξυπηρετηθεί από οπτικό κύκλωμα το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 93, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚτΠ” με τίτλο  «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο εξής Μητροπολιτικά Δίκτυα Δήμων, τότε ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη διασύνδεση του φορέα με το ΜΑΝ,

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος κατά τη Φάση της υλοποίησης του δικτύου Θα συνδέσει συνολικά το ΜΑΝ με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μέσω κυκλώματος 

 • dual homed & dual access backhaul 1 Gbps . Ευθύνη του Αναδόχου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
 • σταματάει στο κεντρικό σημείο διασύνδεσης του ΜΑΝ, δεδομένου ότι από εκεί και πέρα υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος λειτουργίας των οπτικών υποδομών του έργου «Ολοκλήρωση των ΜΑΝ με εθνικά δίκτυα» . 
 1. Υπηρεσία διανομής και διασύνδεσης των Νησίδων 1-8 με τους κόμβους του κεντρικού έργου SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

λειτουργεί ως υπηρεσία, δίκτυο διανομής για τη διασύνδεση των Φορέων που ανήκουν και συνδέονται σε κόμβους διανομής (PoPs) της Νησίδας.. 

για να μπορούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το SIX. 

Το Δίκτυο Διανομής της Νησίδας περιλαμβάνει:

 • Τις υποδομές διασύνδεσης όλων των σημείων πρόσβασης της Νησίδας με ένα ή περισσότερα σημεία διανομής (PoPs). 
 • Τον εξοπλισμό των σημείων διανομής όπου συγκεντρώνεται η κίνηση όλων των σημείων πρόσβασης αλλά και δρομολογείται προς τους κεντρικούς κόμβους ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (SIX).
 • Τις υποδομές διασύνδεσης των κεντρικών σημείων διανομής της Νησίδας με τους κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – SIX στην Αθήνα.

Η γεωγραφική τοποθέτησή και ο αριθμός κεντρικών σημείων διανομής (PoPs) είναι αποδεκτός και καλύπτει τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του Έργου

Σχήμα:  Ενδεικτικό Σχήμα διασύνδεσης Νησίδας στο SIX και υπηρεσίας Διανομής 

Τόσο η διασύνδεση των σημείων πρόσβασης με τους κόμβους διανομής (PoPs) όσο και η διασύνδεση των κεντρικών σημείων της Νησίδας με τους κόμβους του SIX πραγματοποιείται με χρήση οπτικών υποδομών και χρησιμοποιείται διπλή διαφορετική όδευση, σε διάταξη east – west, ώστε ελαχιστοποιείται η πιθανότητα βλάβης.

Τέλος παρέχεται η κατάλληλη υποδομή όπου διασυνδέεται και στους δύο (2) κόμβους του SIX προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανήκουν στην νησίδα με τις υπόλοιπες Νησίδες, το Internet και τις υπόλοιπες κεντρικές υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

 1. Υπηρεσία πρόσβασης σε ήδη εγκατεστημένα σημεία Public Hotspots

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι 

 • η συνέχιση λειτουργίας των 198 ήδη εγκατεστημένων Hotspots του έργου Public Hotspots μέσω της παροχής σύνδεσης xDSL για τρία (3) χρόνια, για τη σύνδεση των χρηστών στο Διαδίκτυο 
 • η συνέχιση λειτουργίας των 177 hotspots που εγκαταστάθηκαν μέσω της πρόσκλησης 192 μέσω της παροχής σύνδεσης xDSL για τρία (3) χρόνια για τη σύνδεση των χρηστών στο Διαδίκτυο 
 1. Υπηρεσία Πρόσβασης σε Συστεγαζόμενους Φορείς 

Ειδική αναφορά γίνεται στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι συστεγάζονται. Η εξυπηρέτηση των αναγκών τους γίνεται μέσω κοινού κυκλώματος, μέσω του παρόντος Έργου, ώστε καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους τόσο σε πρόσβαση όσο και σε τηλεφωνία. 

 1. Διαλειτουργικότητα με IPv6

Το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, αφορά στη διασύνδεση 34.000 χιλιάδων κτιρίων του δημόσιου τομέα με στόχο, σε πρώτη φάση, την παροχή προηγμένων υπηρεσιών στους δημοσίους υπαλλήλους στην Ελλάδα. Το IPv6 θεωρείται ως μία από τις βασικές τεχνολογίες για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών. Λόγω των προβλημάτων εξάντλησης των IPv4 διευθύνσεων, το δημόσιο δίκτυο σήμερα χρησιμοποιεί εκτενώς ιδιωτικές διευθύνσεις IPv4 μέσω NAT gateways. Το IPv6 πρωτόκολλο παρέχεται τόσο στο δίκτυο πρόσβασης όσο και στο δίκτυο διανομής. Σε οποιοδήποτε νέο εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο πλαίσιο του έργου, παρέχονται υπηρεσίες IPv6. Σε περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενου εξοπλισμού, οι υπηρεσίες IPv6 παρέχονται κατά περίπτωση, είτε με tunneling ή άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μέσω IPv6 πρωτοκόλλων.