Καλωδίωση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το εσωτερικό καλωδιακό δίκτυο των κτιρίων υλοποιείται με την επιλογή κατάλληλων υλικών ώστε να αποτελεί ένα ενιαίο καλωδιακό σύστημα μετάδοσης φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Το πλήθος των θέσεων Δομημένης Καλωδίωσης που κατασκευάζεται ανά Φορέα προκύπτει από τα δεδομένα του Μητρώου Φορέων, τα οποία επικαιροποιούνται μετά την επιτόπου αποτύπωση των αναγκών του Φορέα κατά τις αυτοψίες (site surveys) που πραγματοποιούνται από τους Αναδόχους.

Ο παθητικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖ ΙΙ περιλαμβάνει:

 • Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες
 • Προτερματισμένα καλώδια (patchcords) χαλκού & Προτερματισμένα καλώδια δύο πολύτροπων οπτικών ινών (optical patchcords), κ.α.
 • Οριζόντιο δίκτυο χαλκού & Κατακόρυφη Καλωδίωση (όπου απαιτείται)
 • Κατανεμητές ορόφου & Κατανεμητές κτιρίων (όπου απαιτείται) 

Σε κτίρια με περισσότερους από έναν (1) ορόφους, όπου απαιτείται, τοποθετείται τοπικός κατανεμητής ο οποίος επικοινωνεί με τον Κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου με οπτικό καλώδιο ή χαλκού αν το επιτρέπουν οι αποστάσεις.

Όλες οι οριζόντιες συνδέσεις τερματίζουν σε κατανεμητές οι οποίοι είτε τοποθετούνται στον ίδιο όροφο είτε σε διαφορετικό (ανάλογα με το κτίριο) αλλά σε κάθε περίπτωση υλοποιούνται στο πλαίσιο το οποίο τίθεται από την τεχνολογία Ethernet.

Για την Κατακόρυφη Καλωδίωση του δικτύου των κτιρίων χρησιμοποιείται πολύτροπη (multimode) οπτική ίνα 12 ινών για την κατακόρυφη διασύνδεση του δικτύου δεδομένων και της IP τηλεφωνίας. 

Στις περιπτώσεις που η υφιστάμενη καλωδίωση είναι κατηγορίας Cat5 και άνω, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αφού προηγουμένως μετρηθεί/πιστοποιηθεί. Σε περίπτωση βλάβης στην υφιστάμενη επαναχρησιμοποιούμενη καλωδίωση, αυτή αποκαθίσταται με στοχευμένη επιμέρους διορθωτική επέμβαση ανάλογα με το πρόβλημα. 

 1. Αναλυτική περιγραφή και είδος εξοπλισμού

Στα πλαίσια της εγκατάστασης Δομημένης Καλωδίωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Φορέα θα εγκατασταθούν τόσο οι απαραίτητες καλωδιώσεις και υποδομές αυτών όσο και οι κατανεμητές που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση των χρηστών με τον ενεργό εξοπλισμό.

Αναλυτικά, οι υποδομές Δομημένης Καλωδίωσης, όπως κατασκευάζονται στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες Cat6A με διπλές παροχές RJ45 των τεσσάρων ζευγών
 • Οριζόντιο δίκτυο χαλκού, το οποίο θα αποτελείται από καλώδια 4 ζευγών UTP Cat6A
 • Κατακόρυφη Καλωδίωση, όπου απαιτείται, ανάλογα με το πλήθος των ορόφων κάθε Φορέα και την κατανομή των θέσεων Δομημένης Καλωδίωσης σε αυτούς. Για την καλωδίωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια 12 πολύτροπων (multimode) οπτικών ινών
 • Κατανεμητές ορόφου (ΚΟ) που θα διαθέτουν από δύο πεδία: το Οριζόντιο Πεδίο Χαλκού (ΟΠΧ) αποτελούμενο από κατανεμητές (patch panel) χαλκού, πλάτους 19”, 24 θέσεων ή 48 θέσεων και τα Πεδία των Οπτικών Κατανεμητών (ΠΟΚ) αποτελούμενα από οπτικούς κατανεμητές στους οποίους θα τερματίζονται τα Πολύτροπα Καλώδια Οπτικών Ινών της κατακόρυφης καλωδίωσης
 • Κατανεμητές κτιρίων (ΚΚ), στους οποίους θα καταλήγει το σύστημα καλωδίωσης από τους κατανεμητές ορόφων. Ο ΚΚ κάθε κτιρίου, αποτελείται από το ΟΠΧ του συγκεκριμένου ορόφου όπως και το ΟΚ Κτιρίου που θα συνδέεται με τα αντίστοιχα πεδία (ΟΚ) των κατανεμητών ορόφου μέσω των Πολύτροπων Καλωδίων Οπτικών Ινών της κατακόρυφης καλωδίωσης
 • Προτερματισμένα καλώδια (patchcords) χαλκού UTP 4 ζευγών Cat6A, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη μικτονόμηση του ΟΠΧ με τις ενεργές συσκευές του κατανεμητή ορόφου καθώς και στις θέσεις εργασίας για τη σύνδεση των IP συσκευών
 • Προτερματισμένα καλώδια δύο πολύτροπων οπτικών ινών (optical patchcords), τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του ΟΚ Κτιρίου με τις ενεργές συσκευές

Ο σχεδιασμός και η καλωδίωση υπόκεινται στις ακόλουθες γενικές αρχές:

 1. Όλες οι θέσεις εργασίας έχουν διπλές πρίζες Cat6A UTP RJ45 με καπάκια και στις δύο πρίζες σε κατακόρυφη απόσταση ~40 cm από το πάτωμα
 2. Εγγύηση τουλάχιστον 20 ετών με πιστοποίηση (certification) σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ή ISO/IEC 11801) είτε channel link (περιλαμβανομένων των συνδετικών καλωδίων) είτε permanent link (από τη θύρα του κατανεμητή (patch panel) έως και τη θύρα της πρίζας δηλ. εξαιρουμένων των συνδετικών καλωδίων), ανάλογα με το τι υποστηρίζει ο κάθε κατασκευαστής.
 3. Η εγκατάσταση των καλωδίων γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες τεχνικής και ασφάλειας, όπως ενδεικτικά: διατηρείται η ελάχιστη απόσταση από τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα και με ANSI/TIA/EIA-568-C.2, αποφεύγεται η για μεγάλες αποστάσεις παράλληλη διαδρομή με γραμμές ισχυρών ρευμάτων, τηρείται απόσταση μεταξύ καλωδίωσης UTP και λυχνιών φθορισμού, γείωση όπως προβλέπεται κτλ.
 4. Οι οδεύσεις των καλωδίων γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά το δυνατόν να μην διαταράσσεται η αισθητική του χώρου
 5. Η διαδρομή των καλωδίων είναι η ελάχιστη δυνατή και σε κάθε περίπτωση το μήκος της καλωδίωσης χαλκού περιλαμβανομένων των συνδετικών καλωδίων δεν υπερβαίνει τα 100 m
 6. Για τις οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις χρησιμοποιούνται κανάλια PVC αυτοσβενόμενου / άκαυστου τύπου ή μεταλλικές σχάρες (trays) ή καλάθια (baskets), όπου απαιτείται, κατάλληλης διατομής ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων
 7. Όλες οι επαφές σύνδεσης εξαρτημάτων και καλωδίων είναι αεροστεγείς και με διάρκεια ζωής ίση με την καλωδίωση
 8. Όλες οι απολήξεις σε τερματικά, συνδέσεις  κλπ φέρουν κατάλληλη σήμανση και ονοματοδοσία έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανίχνευση των οδεύσεων και ο εντοπισμός βλαβών
 9. Ο τερματισμός των καλωδίων χαλκού γίνεται από μια πλευρά απευθείας στον παθητικό εξοπλισμό οριζόντιου πεδίου και από την άλλη στις τερματικές πρίζες των θέσεων εργασίας
 10. Παρέχεται ικανή προστασία στις οπτικές ίνες από παράγοντες που μπορεί να τις τραυματίσουν και από περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή φθορά τους. Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές ακτίνας καμπυλότητας των οπτικών ινών
 11. Για μικρό αριθμό πριζών επιτρέπεται ο οριζόντιος κατανεμητής χαλκού να βρίσκεται σε διαφορετικό όροφο, νοουμένου φυσικά ότι τηρούνται οι μέγιστες προβλεπόμενες καλωδιακές αποστάσεις (100 m), και συνεπώς δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί κατακόρυφη καλωδίωση οπτικών ινών, αν τεχνολογικά (καλωδιακές αποστάσεις) υπάρχει η δυνατότητα χρήσης καλωδίωσης χαλκού.
 12. Αν στο οριζόντιο πεδίο υπερβαίνεται η μέγιστη καλωδιακή απόσταση για κάποια θέση εργασίας χαλκού, χρησιμοποιείται σύνδεση οπτικής ίνας.
 13. Επιτρέπεται η χρήση είτε preloaded είτε συμβατικών (modular) κατανεμητών κατ΄ ελάχιστο 24 θέσεων, όχι απαραίτητα όλων τερματισμένων. Στην περίπτωση των συμβατικών κατανεμητών τερματίζονται όσες θέσεις απαιτούνται (λαμβάνοντας υπόψη και την επεκτασιμότητα. Σε περίπτωση, που στο μέλλον κατά την διάρκεια της περιόδου υποστήριξης,  απαιτηθούν στους κατανεμητές αυτούς επιπλέον τερματισμοί για την προσθήκη νέων καλωδιακών χρηστών στους εν λόγω φορείς, αυτά θα διατεθούν χωρίς επιπλέον κόστος για το Έργο.

Στο ISO/IEC 11801, τα λειτουργικά στοιχεία μιας γενικής δομημένης καλωδίωσης καθορίζονται ως εξής:

 • Κεντρικός κατανεμητής συστάδας κτιρίων (CD) : υποσύστημα καλωδίωσης μεταξύ των κτηρίων (στη συστάδα) 
 • Κατανεμητής κτιρίου (BD) : κάθετο υποσύστημα καλωδίωσης του κτιρίου
 • Κατανεμητής ορόφου (FD) : οριζόντιο υποσύστημα καλωδίωσης 
 • Σημείο συγκέντρωσης στην οριζόντια καλωδίωση 
 • Τηλεπικοινωνιακή Παροχή χρήστη.
 • Τηλεπικοινωνιακή Παροχή Πολλαπλού Τύπου

Η ομάδα αυτών των λειτουργικών στοιχείων συνδέεται για να διαμορφώσει ένα υποσύστημα καλωδίωσης.

Τα γενικά σχέδια καλωδίωσης περιέχουν τρία υποσυστήματα: δίκτυο κορμού συστάδας κτιρίων, δίκτυο κορμού κτιρίου και οριζόντια καλωδίωση.

Τα υποσυστήματα καλωδίωσης συνδέονται για να δημιουργήσουν μια γενική δομή καλωδίωσης όπως φαίνεται παρακάτω.

Το εσωτερικό καλωδιακό δίκτυο των κτιρίων υλοποιείται με επιλογή κατάλληλων υλικών ώστε να αποτελεί ένα ενιαίο καλωδιακό σύστημα μετάδοσης φωνής – δεδομένων και εικόνας.

Στη γενική καλωδίωση, τα λειτουργικά στοιχεία των υποσυστημάτων καλωδίωσης διασυνδέονται για να διαμορφώσουν μια ιεραρχική δομή με, προαιρετικά, τη δυνατότητα τα καλώδια να συνδέονται μεταξύ των ισοδύναμων επιπέδων της ιεραρχίας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αυτό επιτρέπει στην καλύτερη διανομή των καλωδίων, και τις εναλλακτικές οδεύσεις που προγραμματίζονται.

Οι κατανεμητές ορόφων βρίσκονται χαρακτηριστικά στα δωμάτια εξοπλισμού ή τα δωμάτια τηλεπικοινωνιών, ενώ οι πρίζες τηλεπικοινωνιών βρίσκονται στον τοίχο, πάτωμα, ή αλλού στην περιοχή εργασίας, ανάλογα με το σχέδιο του κτηρίου.

Τα καλώδια τοποθετούνται στις κατάλληλες οδεύσεις που μπορούν να λάβουν ποικίλες μορφές συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων, σχαρών, καναλιών, κ.λπ.

CP   :   Προαιρετικό σημείο συγκέντρωσης

—– :   Προαιρετικό καλώδιο για τον πλεονασμό

Η πρακτική που ακολουθείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι η χρήση καλωδίων και παθητικού εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι το μήκος της μεγαλύτερης οριζόντιας σύνδεσης δεν θα ξεπερνά το όριο των 95m συνεστραμμένων ζευγών χαλκού UTP Cat6A για την πλειοψηφία των οριζόντιων συνδέσεων (θέσεων εργασίας) αλλά και η υλοποίηση μερικών επιλεγμένων οριζόντιων συνδέσεων με καλώδια οπτικών ινών σε περιπτώσεις που θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εύρος ζώνης. Όλες οι οριζόντιες συνδέσεις θα τερματίζουν σε κατανεμητές οι οποίοι είτε θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο είτε θα βρίσκονται σε διαφορετικό (ανάλογα με το κτίριο) αλλά σε κάθε περίπτωση θα υλοποιούνται στο πλαίσιο το οποίο τίθεται από την τεχνολογία Ethernet. 

 1. Διαδικασία ένταξης στην υπηρεσία 

Η ανάδοχος εταιρία διενεργεί μελέτη δομημένης καλωδίωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Φορέα, η οποία μελέτη θα προσδιορίζει:

 • τον αριθμό και την θέση των κατανεμητών ορόφου
 • το πλήθος των πριζών που θα εγκατασταθούν σε κάθε δωμάτιο του κτηρίου και θα τερματιστούν στον κατανεμητή του ορόφου
 • το πλήθος των κάθετων συνδέσεων χαλκού και οπτικών ινών
 • την ακριβή θέση του Κατανεμητή κτηρίου
 • τις διαδρομές και το μήκος των οδεύσεων οριζοντίων και καθέτων.

Η παραπάνω μελέτη γίνεται σε συνεργασία με τον εκάστοτε Φορέα και τα αποτελέσματα της εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Μετά της έγκρισης της μελέτης η ανάδοχος εταιρία θα προβεί στις ακόλουθες εργασίες:

 • Θα κάνει την εγκατάσταση της υποδομής δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο του Φορέα σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη και συμφωνήθηκαν με τη Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
 • Θα παραδώσει πλήρη χωροταξική καταγραφή των συνδέσεων χαλκού και των οπτικών συνδέσεων σε hard copy και ηλεκτρονική μορφή
 • Θα παραδώσει πλήρη πιστοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής που να αποδεικνύει την συμφωνία της εγκατάστασης με τα αντίστοιχα πρότυπα
 • Θα προχωρήσει στη σήμανση των patch panels, των ικριωμάτων, των καλωδίων, των ομάδων καλωδίων, των πριζών, των οδεύσεων και των γειώσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ 606-Α. Όλες οι ετικέτες σήμανσης τυπώνονται με μηχανικό τρόπο και είναι πλαστικοποιημένες τύπου γυαλιστερές, ανεξίτηλες και αδιάβροχες. Η εκτύπωση τους γίνετε με μηχανικό – θερμικό τρόπο με φορητούς εκτυπωτές σήμανσης καλωδίωσης.