ΣΥΖΕΥΞΙΣ I

ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Πρόκειται για το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δίκτυο πρόσβασης και δίκτυο κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών – Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη – τηλεεκπαίδευση). Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ σχεδιάστηκε αρχικά το 2006 για την κάλυψη 4.500 περίπου Δημόσιων φορέων (σημεία παρουσίας / κτήρια). Σήμερα λειτουργεί στα κτήρια αυτά ως δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι». Στην παρούσα φάση υλοποιείται η μετεξέλιξη του παραπάνω δικτύου, το οποίο είναι γνωστό ως δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Το δίκτυο αυτό θα αποτελέσει το μηχανισμό εφαρμογής του παραπάνω θεσμικού πλαισίου περί ΔΔΤ, αφού – βάσει σχεδιασμού του – θα παρέχει ομοιόμορφες τηλεπικοινωνιακές και συναφείς υπηρεσίες σε κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σε κόστος χαμηλότερο του σημερινού, αξιοποιώντας την άθροιση της ζήτησης και τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται μέσω αυτής.