ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Γενικά στοιχεία ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο έργο με πολλές φάσεις υλοποίησης και υποέργα. Ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούλιο 2019. Με την ολοκλήρωσή του, πάνω από 34.000 κτίρια όπου στεγάζονται φορείς του Δημοσίου θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (φωνής, δεδομένων και εικόνας), με δραστική αύξηση των ταχυτήτων στο διαδίκτυο και μεγάλη μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους. Εκτιμάται ότι το όφελος θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, καθώς η εξοικονόμηση πόρων για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 40%.

Βασικοί στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Οι βασικοί στόχοι του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής:

 • Η σχεδόν πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων)
 • H αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με αξιοποίηση οπτικών υποδομών πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA), όπου είναι εφικτό και συμμετρική πρόσβαση ταχύτητας 10/100/1000Mbps) 
 • H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ – με έμφαση στην ασφάλεια – τη χρήση πολυμέσων – την τηλεσυνεργασία – την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών από τους χρήστες 
 • H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας 
 • Η αξιοποίηση και αναβάθμιση υποδομών των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN) 
 • Η μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 
 • Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημοσίου Τομέα, βασισμένο σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς
 • Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια η βελτίωση της λειτουργίας τους
 • H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Η εξασφάλιση ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών
 • Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Ο εξορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημόσιων Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο

Οφέλη του έργου

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» συνοψίζονται στα εξής:

 • Η δημιουργία ενός κρατικού δικτύου τηλεπικοινωνιών, ειδικά για το Δημόσιο Τομέα.
 • Η δημιουργία ενός «ευρυζωνικού περιβάλλοντος» για όλους τους δημόσιους φορείς και η άρση του «ψηφιακού αποκλεισμού» που υφίστανται σήμερα
 • Η παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορείς και ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
 • Η μείωση της γραφειοκρατίας στο Ελληνικό Δημόσιο
 • Η ηλεκτρονική επικοινωνία, διαλειτουργικότητα και συνεργασία δημοσίων υπηρεσιών
 • Η αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη συνεργασία των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μέσω υπηρεσιών όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεσυνεργασία, αλλά και η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης
 • Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων
 • Η δημιουργία μιας «ψηφιακής κουλτούρας» στα στελέχη του ελληνικού Δημόσιου Τομέα
 • Η ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία του πολίτη και η εξυπηρέτησή του από τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Η αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς το χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών
 • Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής
 • Η αξιοποίηση από το Δημόσιο των επενδύσεων του σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Η εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της επιδιωκόμενης «άθροισης της ζήτησης».
 • Θα εξυπηρετούνται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων (πχ TAXIS, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Εκλογές, ΑΣΕΠ, Εθνικό Τυπογραφείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Απογραφή Δ.Υ., Πολεοδομίες, Νοσοκομεία, κλπ)
 • Θα φιλοξενείται η πλειονότητα των Portals των Δημοσίων Φορέων
 • Θα φιλοξενούνται 250.000 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οι Δημόσιοι Φορείς θα συνδέονται στο δίκτυο με ταχύτητες πρόσβασης έως και 1 Gbps
 • Η συνολική παροχή internet στο δίκτυο κορμού θα είναι υψηλής διαθεσιμότητας και της τάξης των 10 Gbps
 • Θα υιοθετηθούν και υλοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές ασφάλειας υποδομών και προστασίας των δεδομένων.
 • Θα συνδέονται ασφαλώς άλλα ευαίσθητα εθνικά ή διεθνή δίκτυα, όπως το Παν-ευρωπαϊκό διαβαθμισμένο δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. “S-TESTA”.

Διαχωρισμός του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Ο Διαχωρισμός του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε Υποέργα, καθώς και οι υπηρεσίες. Αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα:

Σχεδίαση του έργου

Α/Α

Υποέργα / Δράσεις ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Συστατικές Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

(συμπ. ΦΠΑ 24%)

1

8 Nησίδες

· Δίκτυο πρόσβασης –φυσικό μέσο

· Δίκτυο Διανομής

· Σύνδεση στον κορμό

· Διαχείριση τηλεφωνίας / Τερματισμός τηλεφωνικών κλήσεων

388.480.716,00€

2

Ασύρματη Νησίδα

· Συνδέσεις τύπου smartphones

· Υπηρεσίες SMS και δεδομένων

38.495.800,00€

3

Εξοπλισμός Τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης & Ασφάλειας

· Εξοπλισμός και υπηρεσίες ασφάλειας με κεντρική Διαχείριση

· Τηλεφωνικές υποδομές

· Υποδομές τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης

133.473.883,96 €

4

SIX & Data Center

· Δίκτυο/ κόμβοι κορμού

· Internet feed

· Κεντρικό σύστημα διαχείρισης τηλεφωνίας (ΙΜS)

· Κεντρικό σύστημα διαχείρισης τηλεδιασκέψεων (MCU)

7.992.447,39€

5

Υπηρεσίες ΙSP& SLA

· Υπηρεσίες ΙSP

· Υπηρεσίες εποπτείας λειτουργίας δικτύου (SLA)

20.093.351,84 €

Σύνολο:

588,536,199,19€

Υποέργα

Νησίδες

Στο κεντρικό έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε οκτώ (8) «τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα» – Νησίδες. (Η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων που θα ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης της Νησίδας στην οποία ανήκουν γεωγραφικά στον κεντρικό κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – SIX. Mέσω του κόμβου SIX θα επιτυγχάνεται επιπλέον η διασύνδεση των Φορέων με το Internet, τα Intranets καθώς και η αξιοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  (Υποέργα κεντρικών Υπηρεσιών).

Αναλυτικότερα οι νέες Νησίδες με βάση τους Νομούς της χώρας που περιλαμβάνονται γεωγραφικά σε αυτές, παρουσιάζονται παρακάτω:

 

Α/Α Νησίδας

Περιοχές Κάλυψης Νησίδας

1

Αττική

2

Στερεά Ελλάδα & Κυκλάδες

3

Δυτική Ελλάδα και Επτάνησα

4

Πελοπόννησος, Επτάνησα και Δυτική Κρήτη

5

Θεσσαλία, Ήπειρος

6

Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Κρήτη

7

Ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη

8

Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Σημειώνεται ότι σε κάθε Νησίδα περιλαμβάνονται τόσο οι φορείς που ήδη εξυπηρετούνται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ όσο και κάθε άλλος δημόσιος φορέας που ανήκει γεωγραφικά στα όρια της Νησίδας και μελλοντικά θα εξυπηρετηθεί από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν και συμπληρωματικές δράσεις, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση, την καλύτερη αξιοποίηση, οργάνωση, δομή, παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», καθώς και για τη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα παρέχονται μέσα από το «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής είναι:

 • Υποστηρικτικός μηχανισμός λειτουργίας του «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
  • Διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας και εποπτεία ασφάλειας (security auditing) για το «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
  • Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
  • Ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών του Δημοσίου σε κινητές συσκευές.
  • Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης των υπηρεσιών του «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».
  • Υπηρεσία εικονικών υπολογιστών (desktop virtualization)

και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 8 εκ. € (συμπ. ΦΠΑ 24%).20

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4500 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. 

Η γεωγραφική κατανομή των Φορέων που ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι πανελλαδική.

Ανάθεση

Το έργο σχεδιάστηκε την περίοδο 2010-2013. Το 2014 διασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση των τριών συγχρηματοδοτούμενων υποέργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ίδιο έτος ξεκίνησε η προκήρυξη των αντίστοιχων διαγωνισμών. Ακολούθησαν ένδικες ενστάσεις σε τρία υποέργα, που είχαν ως αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας εντός της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 και κατά συνέπεια την απώλεια της κοινοτικής χρηματοδότησης. Οι ένδικες ενστάσεις ολοκληρώθηκαν το 2016.

Το έργο επαν-ενεργοποιήθηκε το 2018 και παράλληλα ξεκίνησαν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την χρηματοδότηση των τριών υποέργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το σύνολο των συμβάσεων του Έργου υπογράφτηκαν τον Ιούλιο του 2019, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση τους. Τα υποέργα που υλοποιούνται ως Συμφωνίες Πλαίσιο υπέγραψαν τις Εκτελεστικές Συμβάσεις το 1ο τρίμηνο του 2021 και προχωράνε στην υλοποίηση

blue and white floral textile

Συνοπτικά δεδομένα Έργου

Προϋπολογισμός Συμβάσεων:

498.611.000 €

Περίοδος υλοποίησης &  λειτουργίας:

2019 – 2023

Κύριος του έργου:

Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Φορέας Υλοποίησης:

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Ωφελούμενοι:

Το σύνολο των Δημοσίων Φορέων (άμεσα)  Πολίτες (έμμεσα)