Εξέλιξη Έργου

Εξελιξη Εργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Κεντρικό θέμα του Κυρίως Έργου είναι η υλοποίηση των Υπηρεσιών από τους αναδόχους των ΥΕ3 και ΥΕ1. Παρά τις αυξανόμενες ενεργοποιήσεις  με την πάροδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ο ρυθμός ενεργοποιήσεων δεν αυξήθηκε τόσο ώστε να φαίνεται εφικτός ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί, ήτοι η ολοκλήρωση των ενεργοποιήσεων του συνόλου των Φορέων έως το τέλος του 2022.

Πέραν των ενεργοποιήσεων υπηρεσιών, εξελίσσονται παράλληλα άλλα θέματα όπως: ομαλοποίηση της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της ροής υλοποίησης (εφαρμογή crm), επιλογή τεχνικών λύσεων, αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών Φορέων (Μελέτες Εφαρμογής Οικογενειών Φορέων), δοκιμές διαλειτουργικότητας, σχετιζόμενα έργα (ΜΑΝ, Ασφάλειας) συμβατικά θέματα χρονικών επεκτάσεων κλπ

Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά διαγράμματα σχετικά με την εβδομαδιαία εξέλιξη των μεταπτώσεων/ενεργοποιήσεων και της ετοιμότητας αναδόχων ΥΕ3 και ΥΕ1

  • Εκτενής περίοδος σχεδίασης
  • Εμπλοκή πολλών φορέων
  • Αρκετοί κύκλοι διαμόρφωσης RFP
  • Χρονοβόρα και περίπλοκη διοικητική διαδικασία
  • Διαγωνιστική διαδικασία με ένδικες προσφυγές
  • Επιπρόσθετες καθυστερήσεις λόγω λήξης του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ανάγκη για νέα πηγή χρηματοδότησης
  • Έργο σε υλοποίηση

Περίοδος

 

Ορόσημο

2009-2012

 

Αρχική σχεδίαση

 

03/2014

 

Έγκριση ΦΜΕ από ΕΕ

03-07/2014

 

Προκηρύξεις

12/2014

 

Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για τα υποέργα 1-2

 

12/14-05/16

 

Ένδικες ενστάσεις για τα υποέργα 3-5

Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για τα υποέργα 3-5

01/2019

03/2019

Διαμόρφωση σχεδίων συμβάσεων (30) και υποβολή στο ΕΛΣΥΝ

04/2019

 

Έγκριση ΦΜΕ από ΕΕ

07/2019

Υπογραφή συμβάσεων